Yeşil Grup

Ek-3 Raporu (Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi)

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma, mevcut olan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgenizin yenilenmesi veya 2019 yılının sonuna kadar güncellenmesi için zorunlu olan EK-3 Raporu, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarımız tarafından hazırlanır; 3 nüsha halinde ve hazırlayan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanımızın İmza Sirküleri ile işletmenize teslim edilir. 11 Haziran 2019 tarihinde yayından Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge ile Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma, mevcut olan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinin yenilenmesi ve 2019 yılının sonuna kadar güncellenmesi için müracaat eden İşletmelerin, tehlikeli madde faaliyet konularının hangisi veya hangileri ile iştigal ettiğine dair işletmenin bulunduğu bölgede yetkilendirilmiş olan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşundan (TMGDK) Ek-3 Raporu alması zorunlu hale gelmiştir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı kimdir? Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı, Tehlikeli maddelerin karayolu (ADR), Demiryolu (RID), denizyolu (IMDG KOD) ve havayolu (IATA DGR) ile taşınması, yüklenmesi, boşaltılması, doldurulması ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerinin işletmelerde uygulanmasını sağlar.

Tüm Modlarda Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Yeşil TMGDK olarak mevzuata hakim ve tecrübeli Danışman kadromuzla, ADR (karayolu), RID (demiryolu), IMDG KOD (deniz yolu) ve IATA / DGR (havayolu) uluslararası sözleşme hükümleri ile ulusal mevzuat hükümlerinin işletmelerde eksiksiz ve verimli bir şekilde uygulanmasını sağlayarak işletmelerin operasyon süreçlerini başarılı bir şekilde yönetmesini sağlamayı hedefliyoruz.

SQAS Danışmanlığı

SQAS (Sürdürülebilirlik için Güvenlik ve Kalite Değerlendirmesi), Lojistik Hizmet Sağlayıcıları ve Kimyasal Distribütörlerin performansını değerlendirmek için üçüncü taraf değerlendirme sistemidir.

Muafiyet Raporu (TMGD - TMFB)

ADR kapsamındaki tehlikeli maddeler ve tehlikeli atıklar ile yapılan işlemler dikkate alınarak tehlikeli madde ile iştigal olduğunuz net miktar belirlenir. Belirlenen miktar 50 ton’dan az ise işletmeniz için Muafiyet Raporu hazırlanır.

Tedarik Danışmanlığı

Tehlikeli Madde Taşımacılığı için gerekli olan; UN onaylı ambalajlar, ADR Uygunluk Belgesi araçlar ve tanklar, Tehlike Etiketleri, İkaz Levhaları, Turuncu Plakalar Tehlikeli Madde Taşıyan Araçlarda bulunması gereken Kişisel Koruyucu ve Donanımlar

Kimyasalların Yönetim Sistemi

Kimyasal Yönetim Sistemi kapsamında aşağıdaki konularda hizmetlerimiz bulunmaktadır; * Maddelerin Kaydı, * Maddelerin Envanteri ve Takibi * Zararlı ve Tehlikeli Maddeler Risk Analizi * Kimyasal Maruziyet Risk Analizi * Kişisel Koruyucu Donanımların Belirlenmesi

Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD)

30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik” gereğince, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı kimyasalların bulunduğu ve patlayıcı ortam oluşması ihtimali bulunan işyerleri “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlamakla yükümlüdür.

Güvenlik Bilgi Formu (GBF / SDS)

Güvenlik Bilgi Formları (MSDS/GBF) 13 Aralık 2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik” ve doğrultusunda Güvenlik Bilgi Formları'nın 1 Aralık 2013 tarih ve 28848 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmak zorundadır. Zararlı maddeler ve karışımlara, kimyasal maddelere ilişkin Malzeme Güvenlik bilgi formu “GBF” (MSDS) hazırlanması gerekmektedir. Güvenlik Bilgi Formu kimyasal ürün veya karışımın prospektüsü gibidir. Kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği risklerini ortadan kaldırmaya ya da en aza indirmeye yönelik çalışmaları içeren, söz konusu kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri (depolama, nakliye, elleçleme vb.) içeren dokümanlara Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) adı verilir. Güvenlik Bilgi Formu (GBF – MSDS), Kimyasal ürün üreten, satan, ithal eden tüm işletmeler için hazırlanması gereken zorunlu bir belgedir. Kozmetik ürünleri, parfüm, deterjan ve hava aromatize edici ürünler kapsamına giren temizlik ürünleri ile İSGÜM iznine tabi kimyasallar için Güvenlik Bilgi Formu “GBF”(MSDS) hazırlanması yasal bir zorunluluktur. Yeşil GRUP olarak, TSE tarafından sertifikalı, konusunda uzman personelimiz ile Güvenlik Bilgi Formu hazırlanması konusunda müşterilerimize güvenlik bilgi formu hizmeti vermekteyiz.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı / REACH - KKDİK

REACH tüzüğüne uyum sürecinde; 23 Haziran 2017 tarihinde T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Resmi Gazete ’de ‘’Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK)’’ yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğin amacı; insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. Bu yönetmeliğin yayınlanmasıyla birlikte; Türkiye ’de üretilen veya ithal edilen, KKDİK kapsamındaki kimyasal maddelerin kayıtları Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) aracılığıyla yapılacaktır. Güvenlik Bilgi Formlarına (GBF) ek olarak Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (KGD) ve Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR) dokümanları hazırlanacaktır. Güvenlik Bilgi Formları, Kimyasal Güvenlik Raporları ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmeleri; Kimyasal Değerlendirme Uzmanları (KDU) tarafından yapılması gerekmektedir.

İş Güvenliği Hizmeti

Yeşil OSGB, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş A, B, C sınıfı sertifikalı ve her biri tecrübeli iş güvenliği uzmanlarıyla çalışanların daha güvenli bir iş ortamında çalışmalarına katkıda bulunması için iş yerinizde aşağıdaki hizmetleri vermektedir; * İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bunlara bağlı yönetmelikler ile İSG mevzuatında yer alan hükümlerin yerine getirilmesini sağlamak için işverene, işyeri amirlerine ve çalışanlara danışmanlık yapmak ve uygulamaları denetlemek. * Kanun ve yönetmeliklere uygun olarak İSG çalışma dosyalarını hazırlayarak mevzuat gereği istenen tüm bürokratik işlemlerin tamamlanmış şekilde muhafaza edilmesini sağlamak. * Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayınlanacak mevzuat değişiklikleri hakkında işvereni bilgilendirmek ve yeniliklere göre gerekli hazırlıkların yapılmasını sağlamak * İSG konularındaki eksikliklerde yasal mevzuat gereği gerçekleşebilecek cezai ve hukuki süreçlerde işverene ve gerektiğinde işveren avukatlarına teknik danışmanlık yapmak. * İşe giriş işlemleri, Acil durum eylem planı, yıllık eğitim planı, yıllık değerlendirme raporu, meslek hastalığı, iş kazası, yasal mevzuat, iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile risk değerlendirme konularını kapsayan İSG Yönetim Sistemi dokümanlarını hazırlamak. * Çalışan sayısı 50 ve üzeri olan işyerlerinde İSG Kurulu oluşturulmasını sağlamak, İSG kurulu üyelerinin eğitimlerini yapmak, toplantılarda bulunmak, kurul üyelerine işyerinin mevcut İSG durumu ile ilgili özel bilgi vermek, eksiklikleri bildirmek, önerilerde bulunmak.

İş Sağlığı Hizmeti

Yeşil OSGB, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş sertifikalı ve her biri tecrübeli işyeri hekimleri ile çalışanların daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarına katkıda bulunması için işyeri hekimlerimiz işyerinizde aşağıdaki hizmetleri vermektedir; • İşverene iş sağlığı konusunda rehberlik etmek • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikolojik riskleri değerlendirerek iş ile işçinin uyumunu sağlamak • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerinin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesiçalışmalarına katılmak • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak • İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek Diğer Sağlık Personeli 6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre diğer sağlık personeli bulundurma yükümlülüğünüzü Yeşil OSGB ile anlaşarak yerine getirebilirsiniz. Şirketiniz ile yapılacak sözleşme neticesinde mevzuata uygun şekilde şirketinize diğer sağlık personeli hizmeti verilecektir. Diğer sağlık personeli, işyeri hekimlerine yardımcı olarak mevzuatta öngörülen görevleri yerine getirerek çalışanlarınızı ve şirketinizi olası iş kazası ve meslek hastalıklardan korumak için çalışmalar yapacaktır. Mevzuata göre; diğer sağlık personeli bulundurmayan işverenlere tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre 14.352,00 TL’ye kadar idari para cezası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar uygulanmaktadır. Sağlık Raporu 6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre çalışanlar işe alınmadan önce sağlık gözetiminden geçirilmelidir. Bu hüküm gereği işyeri hekiminin belirleyeceği sağlık tetkikleri yapılmalı ve çalışanlar işe başlamadan önce sağlık raporu almalıdır. Mevzuata göre; sağlık raporu alınmayan her bir işçi için 1.911,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Mobil Sağlık Hizmeti 6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre çalışanlar periyodik olarak sağlık gözetiminden geçirilmelidir ve sağlık raporları yenilenmelidir. İşyerinizin tehlike sınıfına göre 1-2-3 yılda bir yapılması gereken bu periyodik sağlık muayenelerini mobil aracımızla en az iş gücü kaybı ile işyerinizde gerçekleştiriyoruz. Mevzuata göre; periyodik sağlık raporu olmayan her bir işçi için 1.911,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

REFERANSLAR