Yeşil Grup
ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN VERİLMESİ

ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN VERİLMESİ

1.1. Çevre İzin/Lisans Belgelerinin Alınması: 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 01.11.2014 tarihinde yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği gereğince;

İşletmelerin;

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği bakımından değerlendirilmeleri için, bulundukları ilde yer alan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gerekli bilgi ve belgeler ile birlikte dosya oluşturarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

Çevre İzni: Çevre mevzuatları doğrultusunda işletmenin değerlendirilmesi ve hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı, derin deniz deşarjı çevre izin konularından en az birine işletmenin tabi edilmesi durumunda alınması gereken izindir.

İl Çevre Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek denetimler sonrası, fiziksel şartlar da uygun olduğu takdirde Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında bir değerlendirme yazısı yazılır.

Değerlendirme yazısına göre;

 • Tesis veya kuruluş; Çevre İzni için Ek-1 (Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Düzeyde Olan İşletmeler) veya Ek-2 (Çevreye Kirletici Etkisi Olan İşletmeler) listesinde yer alan faaliyetleri gerçekleştiriyorsa, İl Çevre Müdürlüğü tarafından İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı düzenlenir. İl Müdürlük Yazısı’nda işletmenin hangi izin veya lisans konusuna dahil olduğu ve Ek-1 ve Ek-2 listesinde hangi madde kapsamında değerlendirmeye tabii tutulduğu belirtilir. İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı sonrası sırasıyla; Geçici Faaliyet Belgesi (GFB), Valilik Tespit Raporu (VTR) ve Çevre İzin Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi’nin alınması gerekmektedir.

Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 kapsamında yer alıp, geçici faaliyet belgesi olmadan faaliyete başladığı tespit edilen işletmelere, 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümlerine göre idari yaptırımlar uygulanır.

 • Tesis veya kuruluş gösterdiği faaliyet konusu bakımından Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer almıyorsa, ya da Ek-2 listesinde yer aldığı halde belirlenen sınır değerleri aşmıyor ise Çevre İzni Kapsam Dışı yazısı düzenlenir.

Ayrıca;

 • Çevre İzin Lisansı alacak tehlikeli atık, tehlikesiz atık, ambalaj atığı işleyen, geri dönüşüm/geri kazanım/toplama-ayırma işlemleri yapan tesislerin teknik uygunluk raporlarının hazırlanması konusunda,
 • Çevre İzin Lisansına sahip tehlikeli atık, tehlikesiz atık, ambalaj atığı işleyen, geri dönüşüm/geri kazanım/toplama-ayırma işlemleri yapan tesislerin her ay yapmaları gereken kütle-denge raporları konusunda,
 • Her yıl, bir önceki yıla ait atık beyanlarının (atık yağ, tehlikeli&tehlikesiz atık, atık ambalaj) yapılması konusunda hizmet vermekteyiz.

1.2. Endüstriyel Atık Yönetim Planı Hazırlanması: 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği uyarınca; tesis bünyesinde tehlikeli ve/veya tehlikesiz atık oluşumu gözlenen kuruluşların, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gerekli bilgi ve belgeler ile birlikte başvurarak, 3 yıl geçerliliği bulunan atık yönetim planı onay yazısını almaları gerekmektedir.

Endüstriyel atık yönetim planı onay yazısının alınması ve atık yönetiminin oluşturulması amacıyla, danışmanlık hizmeti verdiğimiz firmalar bünyesinde aşağıda yer alan çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

 • Tesis bünyesinde oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların belirlenmesi,
 • Oluşan atıklara ilişkin olarak, Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne göre uygun atık kodlarının belirlenmesi,
 • Tehlikeli ve tehlikesiz atıklar için, ilgili Yönetmelik çerçevesinde gerekli özellikleri içerecek şekilde atık sahasının oluşturulması amacıyla projelendirme çalışmasının yapılması
 • Tesisin üretim, laboratuvar, ofis vb. kısımlarında oluşacak atık cinslerine ve atık yoğunluğuna uygun olarak, kaynağında ayrıştırma noktalarının planlanmasının ve oluşturulmasının sağlanması
 • Firma içerisinde atık yönetiminin sağlanması amacıyla, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi
 • Tesiste oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisans almış geri kazanım/bertaraf firmalarına gönderiminin sağlanması amacıyla lisanslı kuruluşlarla irtibata geçilmesi ve sözleşme imzalanmasının sağlanması
 • Atık gönderimine ilişkin, atık alım firmaları ile yapılan sözleşmelerin ve firmalara dair lisans/izin belgelerinin geçerlilik sürelerinin kontrol edilmesi
 • Tesiste oluşan tehlikeli atıkların gönderiminin yapılabilmesi amacıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın elektronik portalı olan MOTAT sistemi üzerinden atık taşıma taleplerinin oluşturulması
 • Tesiste oluşan tehlikesiz atıkların gönderimi sırasında, yıl sonunda gerçekleştirilecek bildirimlerde kullanılmak üzere atıklara ilişkin kayıtların tutulması
 • Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk sigortasının, ilgili ibareleri içerecek şekilde firma tarafından yaptırılmasının sağlanması,
 • Firmanın yıl içerisinde göndermiş olduğu tehlikeli ve tehlikesiz atıklara ilişkin atık beyanının gerçekleştirilmesi
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirtilen format kapsamında Atık Yönetim Planı taslağını oluşturarak ekleri ile birlikte İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne sunulması ve dosyanın takibinin yapılması
 • İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek denetimde firmada hazır bulunulması
 • Atık Yönetim Planı süresinin kontrol edilerek yenileme işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Atık Yönetim Planı Olmayan Kuruluşlara Uygulanabilecek Müeyyide Nedir?

Bu kapsamda yapılacak denetimlerde kurumun Çevre İl Müdürlüklerince onaylı Atık Yönetim Planı Onay Yazısı bulunmaması durumunda uygulanacak para cezası 2872 sayılı Çevre Kanununca belirlenmiş olup her yıl için miktar güncellenmektedir.

Endüstriyel Atık Yönetim Planı Başvurusu için Gerekli Olabilecek Belgeler Şunlardır:

Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu formatları üzerinden plan hazırlanır. Plan hazırlandığında ilgili Çevre ve Şehircilik Müdürlünce tarafınızdan tesis faaliyeti ve durumuna göre aşağıdaki belgeler istenebilir:

1) Bir önceki yıla ait “Atık Beyan Formları”nın birer sureti
2) Atık depolama alanlarının gösterildiği “İşletme Vaziyet Planı
3) Güncel Kapasite Raporu
4) Yapı Kullanma İzin Belgesi
5) Geçici Atık Depolama Alanı’na ilişkin bilgiler / fotoğraflar
6) İşletmenin “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” kapsamındaki değerlendirme yazısı
7) İşletme proseslerine ilişkin “İş Akım Şemaları ve Açıklamaları
8) Tehlikeli atık depolama alanı “Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
9) Atık minimizasyon uygulamasına yönelik izinler / onaylar (var ise)
10) Atık analizleri, sözleşmeler

Not: Atık Yönetim Planı onay yazısının alımında herhangi bir resmi kuruma herhangi bir harç ödenmemektedir.